Διδακτικό Ωράριο

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΔΡΑΣΗ
07:15-08:0045'Υποδοχή μαθητών - Πρωινή προαιρετική ζώνη
08:00-08:1515'Υποδοχή μαθητών
08:15-09:4085'1η διδακτική περίοδος
09:40-10:0020'Διάλειμμα
10:00-11:3090'2η διδακτική περίοδος
11:30-11:4515'Διάλειμμα
11:45-12:2540'5η διδακτική ώρα
12:25-12:3510'Διάλειμμα
12:35-13-1540'6η διδακτική ώρα - Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος
13:15-13:205'Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης
13:20-14:0040'1η ώρα Ολοήμερου προγράμματος - Σίτιση
14:00-14:1515'Διάλειμμα
14:15-15:0045’2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος - Μελέτη-Προετοιμασία
15:00-15:1515'Διάλειμμα
15:15-16:0045'3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Επιλογή διδακτικού αντικειμένου
(ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, εικαστικά, μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτ. Όμιλ. Δραστ.
Λήξη Ολοήμερου Προγράμματος